Pirkimo taisyklės

TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.papildinis.com taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras”, Juridinių asmenų registro įregistruotas juridinis asmuo UAB „Martyno sportas“, juridinio asmens kodas 305350445, PVM mokėtojo kodas LT100012783510, registracijos adresas Dariaus ir Girėno g. 11-15, Gargždai, LT-96143 Klaipėdos r.

1.2. www.papildinis.com – elektroninė parduotuvė.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

1.5. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklės”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.papildinis.com.

. Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį www.papildinis.com tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Pirkėjas turi šias teises:

3.2.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.2.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.2.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.3. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.4. Remiantis Taisyklių 10.2.2 ir 10.3.3 punktais, Pardavėjui, AB Lietuvos paštas, UAB Baltic Post darbuotojui, UAB Venipak Lietuva darbuotojui ar kitos kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.5. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.papildinis.com paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.papildinis.com internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.papildinis.com lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.papildinis.com funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu įteikdamas Pardavėjui tiesiogiai adresu Klaipėdos g. 24, Gargždai ar išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu ar elektroninio pašto adresu info@papildinis.com iš Taisyklių 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas užsisako prekes apsipirkdamas kaip svečias (t.y. nesukurdamas savo Paskyros).

4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai. 4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės www.papildinis.com duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai 

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve www.papildinis.com, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.papildinis.com funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės www.papildinis.com veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.papildinis.com darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.papildinis.com.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.papildinis.com teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas atsiskaito iš anksto, jo pasirinktu apmokėjimo būdu. Apmokėjimo būdai nurodyti skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

10. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, įvardytų skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“. Šioje skiltyje taip pat nurodyti pristatymo įkainiai. Mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Kiekvienos www.papildinis.com parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

11.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

11.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas (už grąžinamos prekės pristatymo išlaidas pinigai negrąžinami).

12.1.2. Kokybiškos prekės grąžinimo sąlygos:

 • Grąžinti prekę gali per 14 dienų nuo prekės atsiėmimo dienos.
 • Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę).
 • Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta.
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta.
 • Grąžinamos prekės turi būti sudėtos į papildomą apsauginę (skirtą transportavimui) pakuotę (pvz.: dėžutę ar apsauginį voką).

12.1.3. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas:

 • Turite užpildyti prekės grąžinimo formą. Prekių grąžinimo formą galite atsisiųsti prekiu_grazinimo_prasymas_Papildinis.
 • Turite atsiųsti elektroninį laišką el.paštu: info@papildinis.com,  kuriame būtų užpildyta prekių gražinimo forma.
 • Užpildytą ir atspausdintą prekių grąžinimo formą reikia įdėti į grąžinamą siuntą, taip grąžinama siunta bus apdorota greičiau.

12.1.4. Kokybiškas prekes gali grąžinti Tavo pasirinktu būdu*, **:

12.1.4.1. per kurjerių tarnybą. Turi atsiųsti elektroninį laišką el.paštu: info@papildinis.com kuriame būtų užpildyta prekių grąžinimo forma. Prekių grąžinimo formą gali atsisiųsti prekiu_grazinimo_prasymas_Papildinis.

12.1.4.2. Prekes grąžinti šiuo adresu: Klaipėdos g. 24, Gargždai LT-96135, +370 605 24044 , UAB “Martyno sportas”.

*Grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

**Kokybiškos prekės grąžinimo atveju, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

12.2. Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

12.2.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė prieš tai neaptarus jos trūkumų, pirkėjas iš UAB “Martyno sportas” turi teisę reikalauti, o UAB “Martyno sportas” įsipareigoja:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

12.2.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas vykdomas:

 • Turi užpildyti prekės grąžinimo formą. Prekių grąžinimo formą galite atsisiųsti prekiu_grazinimo_prasymas_Papildinis.
 • Turi atsiųsti elektroninį laišką el.paštu: info@papildinis.com,  kuriame būtų užpildyta prekių gražinimo forma.
 • Jeigu neturi galimybės užpildyti prekių grąžinimo formos, turi atsiųsti elektroninį laišką el.paštu: info@papildinis.com, kuriame būtų nurodyta: pirkėjo vardas, pavardė, adresas iš kur būtų galima paimti nekokybišką prekę, data (darbo diena) kada galima būtų paimti prekę, visi įmanomi kontaktiniai duomenys (telefonas, mobilusis telefonas, el.paštas), užsakymo numeris, pirkimo ir siuntos gavimo data, sumokėta suma, prekės pavadinimas ir išsamus aprašymas apie rastus defektus.

12.2.3. Nustačius, kad prekė buvo sugadinta dėl pirkėjo kaltės, prekė pirkėjui grąžinama tik apmokėjus grąžinimo, pakartotinio siuntimo (jeigu pirkėjas nepageidauja prekės atsiimti iš mūsų parduotuvės) išlaidas.

12.2.4. Pinigai į pirkėjo nurodytą sąskaitą yra grąžinami per 10 darbo dienų nuo grąžintų prekių pristatymo į UAB “Martyno sportas” sandėlį. Pinigai grąžinami į grąžinimo formoje nurodytą sąskaitą.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.papildinis.com.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.papildinis.com yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13.5. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasikalbėkime